SUUNNITTEILLA ENNENNÄKEMÄTÖN KOKONAISUUS

MUSTIKKARINTEEN SUUNNITELMAT ETENEVÄT

Mustikkarinteen suunnitelmat etenevät hyvää vauhtia. Tulevat askelmerkit määrittyvät tarkemmin kaavoituksen tarkentuessa kahden eri vaihtoehdon  pohjalta.

MITÄ SUUNNITELLAAN

Suunnittelualue

Sepänkylätien ja Hvittorpintien välinen alue, noin 2 km Masalan keskustasta, noin 75 ha. Alueella on noin 50 asukasta. Alue on pääosin yksityisomistuksessa, osin kunnan omistuksessa.

Länsiosassa tavoitteena on ekologinen, yhteisöllinen ja edistyksellinen asuinalue (ekoälykylä), jossa hyödynnetään viimeisimpiä innovaatioita ja asumisen kokeiluluonteisuutta, kuten ryhmärakentamista sekä asukkaille tarjottavia vaihtoehtoisia, hiilijalanjäljeltään tehokkaita energiaratkaisuja ja liikkumistapoja.

Itäosassa täydennetään olemassa olevaa pientalovaltaista asuinaluetta, palveluiden osalta kaava on luonteeltaan pääsääntöisesti toteava.

SUUNNITTELUN TILANNE

Ote: Uusimaa kaava 2050, ehdotus | Ote: voimassa olevat asemakaavat
Ote: Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto 2017

Maakuntakaavat

 • Uudenmaan maakuntakaava, vahvistettu vuonna 2006, tullut voimaan vuonna 2007
 • 2. vaihemaakuntakaava, tullut voimaan vuonna 2016.
 • Tekeillä oleva Uusimaa-kaava 2050 kumoaa voimaan tullessaan alueen kaikki lainvoimaiset maakuntakaavat.

Yleiskaava

 • Kirkkonummen yleiskaava 2020, vuodelta 2000 jossa alue on osin pientalovaltaista asuinaluetta (AP), sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Itäosaan aluetta on merkitty suojeltavaksi tarkoitettu (rakennus)kohde.

Masalan osayleiskaava

 • Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistossa (v. 2017) suunnittelualueelle on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita (AP), lä­hi­vir­kistysalue (VL), maa- ja metsä-talousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) sekä palvelujen ja hallinnon aluetta (P). Itäosassa on neljä suojeltavaa rakennusta (sr).

Asemakaava

 • Nissnikun palvelukorttelin asemakaa­va
 • Masalan kortteleita 2020 ja 2012 koskeva asemakaava

LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET

Kulttuuriympäristö

 • Mustikkarinteen asemakaava-alueen arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy, v. 2019) Neuvostoliiton vuokra-aikaisten (1944-1956) varustusten huonokuntoisia jäännöksiä; taisteluhauta, betonibunkkeri. Kaksi vanhaa rajapyykkiä, joilla on historiallista arvoa.
 • Masalan ja Luoman alueen rakennetun kulttuuri-ympäristön inventointi (Stadionark, v. 2015) Neljä kulttuuriympäristön kannalta arvokasta rakennusta.

Maisema

 • Mustikkarinteen asemakaavan maisemaselvitys  (Tengbom, 2019) Selvityksessä on kartoitettu maisemarakenne, maisemakuva sekä arvioitu maiseman muutoksensietokykyä.
Ote: arkeologinen inventointi
Ote: maisemaselvitys
Ote: rakennetun kulttuuriympäristön inventointi
Otteet: Luonto selvitykset 2017 ja 2018

Luonto

 • Kirkkonummen Masalan länsipuolinen alue, Luonto-selvitykset 2017 ja 2018 (Pöyry Finland Oy, 2019)
 • Liito-oravaselvitys Kirkkonummen Masalan ja Luoman osayleiskaavojen alueella 2018 (Luontoselvitys Metsänen, 2019)
 • Masalan ja Luoman alueen luontoselvitys (Enviro Oy, 2015)

Liito-oravan elinpiirit sekä paikallisesti arvokkaita kohteita.

Liikenne

Alueella ei ole toiminnassa julkista liikennettä. Masalan rautatie-asema sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä. Kävelyn ja pyöräilyn yhteys ulottuu Masalan keskustasta Sepänkyläntien ja Hvittorpintien risteykseen.

 • Mustikkarinteen asemakaava; Liikenneselvitys (Ramboll Oy, 2019)
 • Mustikkarinteen asemakaavan ja Masalan osayleisaavan liikennetarkastelu (Ramboll Oy, 2020)

Liikennetarkastelun mukaan nykyverkolla Sepänkyläntien liittymä alkaa ruuhkautua vuoden 2035 ennustetuilla liikennemäärillä. Kehäyhteyden toteuttaminen tulee viimeistään tuolloin ajankohtaiseksi.

Ote Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta (v. 2017)

ASEMAKAAVAN VALMISTELUAINEISTO

VAIHTOEHTO 1

Kokonaisrakennusoikeus noin 61 500 k-m2.

Asukasmäärä noin 875, josta noin 825 on uusia. Työpaikkoja noin 95.

(* tonttitehokkuus eli rakennusalan suhde tontin pinta-alaan.

VAIHTOEHTO 2

Kokonaisrakennusoikeus noin 78 500 k-m2.

Asukasmäärä noin 1250, josta noin 1200 on uusia. Työpaikkoja noin 95.

 

(** laskennallinen asukasmäärä A-korttelialueilla 1 as/ 40 k-m2, AP-alueilla 1 as/50 k-m2